f גורמי דחיפה לעלייה ! m העלייה הרביעית ( 1928-1924 ) הייתה עליית ההמונים הראשונה לארץ ישראל . בשנתיים הראשונות הגיעו במסגרת עלייה זו כ60- אלף עולים אל יישוב שהיו בו כ95- אלף תושבים . רבים מן העולים , כ40- אחוזים מהם , הגיעו מפולין לאחר ששר האוצר הפולני , ולךיסלב גךבסקי , הטיל מסים כבדים על המעמד הבינוני , ואותם יהודים , שהשתייכו למעמד זה , עזבו את פולין . מרביתם פנו לארץ ישראל ולא לארצות הברית , בגלל חוקי הקווטה שהגבילו מאוד כניסת מהגרים ממזרח אירופה לארצות הברית - ובכללם היהודים ( עמי . ( 60 העלייה הרביעית כונתה "עליית גרבסקי , " והיא מזוהה בעיקר עם יהודי פולין , אף כי באותן שנים הגיעו גם עולים מארצות אחרות במזרח אירופה . ההרכב החברתי של עולי העלייה הרביעית היה שונה מזה של העליות השנייה והשלישית שקדמו לה . בעוד ^ בקךב עולי העלייה השלישית רב היה מספרם של הצעירים הרווקים שטרם הקימו משפחות ולא היו מבוססים כלכלית , הרי שבקרב עולי העלייה הרביעית בלטו משפחות מן  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית